• Prof. Dr. H. Gunarto S.H. S.E. Akt. M.Hum.
 • Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief S.H.
 • Prof.Dr. Hj. Esmi Warassih P SH MS.
 • Prof. Dr. Eko Soponyono S.H. M.H.
 • Prof. H. Abdullah Kelib S.H.
 • Prof. Dr. Ahmad Rofiq MA
 • Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag
 • Prof. Dr. H. Mahmuhtarom HR S.H. M.S.
 • Dr. H. Umar Ma’ruf S.H Sp.N M.Hum.
 • Dr. Hj. Sri Kusriyah S.H. M.Hum.
 • Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H. M.Hum.
 • Dr. H. Akhmad Khisni S.H. M.H
 • Dr. Hj. Widayati SH. MH.
 • Dr. Drs. Munsharif AC. SH. MH.
 • Dr. H. Amin Purnawan SH. Sp.N. M.Hum.
 • Dr. Maryanto S.H. M.H.
 • Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah SH. M.H
 • Dr. Hj. Aryani Witasari SH. M.Hum.
 • Dr. Hj. Anis Mashdurohatun S.H. M.Hum.
 • Dr. Rakhmat Bowo Suharto SH. MH.
 • Dr. Lathifah Hanim SH. MHum. MKn.
 • Dr. H. Jawade Hafidz S.H. M.H.
 • Dr. Bambang Tri Bawono SH. MH.
 • Dr. Ira Alia Maerani SH. MH.
 • Dr. H. Ahmad Sulchan SH. MH.
 • Dr. H. Djauhari S.H. M.Hum.
 • Dr. Hj. Sukarmi S.H. M.Hum.
 • Dr.H. Gofar Sidiq M.Ag
 • Dr. Drs. H. Rozihan SH. M.Ag
 • Dr. Drs. H. Abdullah Arief Cholil SH. M.Ag.
 • Dr. Pudjiono SH.MH